Privacybeleid

De website "hoogendaminteriors.nl" resp. "hoogendaminteriors.com" en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Hoogendam Interiors B.V. (hierna: Hoogendam Interiors), statutair gevestigd te Terschuur en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66349826.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Hoogendam Interiors geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hoogendam Interiors. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u na het lezen van deze pagina (nog) vragen heeft over ons privacybeleid kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Door gebruik te maken van deze website/webshop geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Uw gegevens

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Met "uw gegevens" bedoelen wij de volgende bedrijfs- en evt. persoonsgegevens:

  • Algemene bedrijfsgegevens (adres-/contactgegevens, website, KvK nummer, evt. BTW nummer, evt. IBAN).
  • Algemene persoonsgegevens (adres-/contactgegevens) voor zover aan ons beschikbaar gesteld.

Uw gegevens worden beveiligd en afgeschermd bewaard ten behoeve van contact (e-mail, telefoon en/of persoonlijk), leveringen van uw aankopen en administratie (verkoopfacturen, verwerken van uw betalingen). Contact zal vnml. plaats vinden op uw verzoek (beantwoorden van uw e-mails, telefoongesprekken en m.b.t. uw aankopen bij Hoogendam Interiors). Maximaal 6 keer per jaar kunnen wij u via post en/of e-mail informeren over evenementen, onze producten en/of uw webshop gebruik. Hierbij tracht Hoogendam Interiors rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk (post en/of e-mail) melden bij Hoogendam Interiors. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft (schriftelijk via post en/of e-mail; zie onze contactgegevens onderaan deze pagina) zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Verwerking van uw gegevens

De door u beschikbaar gestelde, resp. algemeen verkrijgbare bedrijfs- en/of persoonsgegevens worden door ons bewaard in de volgende beveiligde omgevingen:

Webwinkel

Onze webwinkel (www.)hoogendaminteriors.nl (resp. (www.)hoogendaminteriors.com) is ontwikkeld door en met software van MijnWebshopPartner.nl (www.mijnwebshoppartner.nl/). Uw gegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MijnWebshopPartner.nl heeft toegang tot uw gegevens, incl. uw IP adres, om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

MijnWebshopPartner.nl is, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. MijnWebshopPartner.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. MijnWebshopPartner.nl behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

In onze webwinkel zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Kantoorautomatisering

Onze kantoorautomatisering vindt plaats in een beveiligde netwerkomgeving. Onze software partner is, op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan o.a. uit een sterk wachtwoordbeleid, firewall, data encryptie en up-to-date anti-virus software.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer en overige kantoor toepassingen (Word, Excel) gebruik van de diensten van Microsoft (Office). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot onze postvakken en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Met betrekking tot het beantwoorden van uw specialistische vragen (vnml. webshop gerelateerd), kunnen wij ook gebruikmaken van de diensten van Google. De privacy van onze (account)gegevens is maximaal ingesteld. Ook Google moet voldoen aan de AVG/GDPR wetgeving om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Facturatie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Visma Software (AccountView). Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Visma Software (of een van hun partners) heeft alleen toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Visma Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

In het onverhoopte geval dat u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet/kunt voldoen, behouden wij ons het recht voor om uw gegevens over te dragen aan een gerechtsdeurwaarder resp. een incassobureau. Deze partijen zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw bestelling bij u te laten bezorgen. In de meeste gevallen leveren wij de artikelen zelf bij u. In een enkel geval maken wij gebruik van de diensten van PostNL, DHL, Packs of een andere vervoerder voor het uitvoeren van de leveringen. Dit gebeurt in overleg met u resp. wordt u, voorafgaand aan verzending, geïnformeerd. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende partij delen. Deze partijen gebruiken de gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de partijen onderaannemers inschakelen, stellen zij uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Force Majeur

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Hoogendam Interiors op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om uw webshop gegevens in te zien en/of te wijzigen. Ook kunt u uw webshop account laten verwijderen door ons een vergeetverzoek te sturen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage, Rectificatie, Beperking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, te laten aanpassen of te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Directie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres, afhankelijk van uw verzoek:

  • een kopie van alle gegevens met een overzicht van de categorie/verwerkers die deze gegevens onder zich hebben,
  • een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast of
  • een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Directie. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hoogendam Interiors. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze Directie.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Middels de volgende maatregelen, worden uw gegevens in de gegevens in Google Analytics geanonimiseerd:

  • Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
  • Uw IP-adres wordt geanonimiseerd in Google Analytics.
  • Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten en/of advertenties.
  • Het tracken met behulp van User ID's is uitgeschakeld.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Voor vragen en verzoeken m.b.t. ons privacybeleid resp. de opslag van uw gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn:

Hoogendam Interiors B.V.
Venturistraat 2
6718 XZ Ede (NL)
Tel.nr.: 0342-461577
E-mail: info@hoogendaminteriors.nl

© 2024 Hoogendam Interiors - by Mooss - Powered by MijnWebshopPartner.nl - All rights reserved